Algemene Voorwaarden

 

Algemeen:

 • Bij behandelingen dient de patiënt/cliënt een (grote) handdoek mee te nemen.
 • Respect is een begrip dat geldt in de Het Gezonde huis. Verbaal en/of fysiek geweld wordt niet getolereerd. Ook discriminatie en seksuele intimidatie wordt binnen Het Gezonde Huis niet getolereerd.
 • Het Gezonde Huis is toegankelijk met en zonder verwijzing van de huisarts of medisch specialist.
 • De patiënt/cliënt dient zich tijdens het bezoeken van Het Gezonde Huis altijd te kunnen identificeren middels een geldig legitimatie (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart, vreemdelingendocument/verblijfsvergunning).
 • De patiënt/cliënt dient tijdens het bezoeken van Het Gezonde Huis altijd zijn verzekeringspas bij zich te hebben.
 • Dieren zijn om hygienische reden niet toegestaan in Het Gezonde Huis.
 • Neem altijd uw afsprakenkaartje mee, zodat de therapeut de volgende afspraak kan invullen.
 • Wanner u 10 minuten na het verstrijken van de begintijd van uw behandeling nog niet door uw therapeut bent gehaald, meldt u zich dan bij de balie.

Het behandelproces:

 • De eerste behandeling zal bestaan uit een vraaggesprek over uw klachten, waarna besproken wordt of verder lichamelijk onderzoek geïndiceerd is.
 • Behandelingen vinden vrijwel altijd plaats door de therapeut met wie de patiënt/cliënt het behandelproces is begonnen. Indien de behandelend therapeut verhinderd is, kan het zijn dat de behandeling wordt overgenomen door een collega therapeut van Het Gezonde Huis. Voor een second opinion is het altijd mogelijk om een onafhankelijk advies in te winnen bij een van de collega’s binnen Het Gezonde Huis. Dit zal in overleg gebeuren met de behandeld therapeut en de patiënt/cliënt.
 • De overdracht naar derden zal gebeuren middels een schriftelijke
  notificatie, waarin de persoonsgegevens (o.a. BSN, personalia, verzekeringsgegevens) en het behandelproces worden vermeld en omschreven. Deze overdracht wordt opgesteld in overeenstemming met, en goedkeuring van de patiënt/cliënt.
 • Bij een afwijkend beloop in tijdsduur of in symptomen, kan besloten worden de patiënt/ cliënt te verwijzen naar de huisarts voor eventueel verder medisch onderzoek. Hiervoor zal de overdracht plaatsvinden, zoals in bovenstaand punt is omschreven.
 • Als onderdeel van het behandelprotocol, zal er bij aanvang een screening worden afgenomen. De rapportage hiervan zal per mail of per post worden verzonden. Indien de patiënt/cliënt hier bezwaar tegen heeft, dient dit te worden aangegeven aan de behandelaar.
 • Ook zal er tijdens het behandelproces contact worden onderhouden met de verwijzer in de vorm van een tussentijdse rapportage.
 • Aan het eind van het behandeltraject wordt deze afgesloten met een eindrapportage naar de verwijzer.
 • De rapportages worden verzonden per mail, via een beveiligde internetverbinding.

Huisregels Het Gezonde Huis:

 • In de praktijken en wachtruimte is roken niet toegestaan. Het pand is voorzien van rookmelders.
 • Het Gezonde huis is niet aansprakelijk voor vermissing, verlies, diefstal, of beschadiging van bezittingen van patiënten, cliënten, of anderen die de praktijk betreden
 • Computers, telefoons en andere apparatuur worden alleen gebruikt door de medewerkers van Het Gezonde huis, en is dus niet toegestaan deze zelfstandig te gebruiken.
 • Wanneer u verhinderd bent om uw afspraak na te komen, dient u dit minimaal 24 uur van te voren kenbaar te maken. Dit kan per telefoon (06-25 48 64 47) of per mail (info@hetgezondehuis.nl). Indien u niet in de gelegenheid bent om op de afspraak te verschijnen, zonder afmelding, dan zal 75% van de behandeling in rekening worden gebracht. Dit is een particuliere nota, die ook niet te declareren is bij uw zorgverzekeraar.

Privacy en omgang met patiëntengegevens:

 • Alle gegevens en informatie zullen vertrouwelijk worden behandeld in navolging van de Wet Persoonsregistratie. Er zal geen uitwisseling
  met derden plaatsvinden zonder dit in overleg en overeenstemming met de patiënt/cliënt.

Betalingen:

 • Mts. Oefentherapie Cesar, gevestigd in Het Gezonde Huis, heeft met vrijwel alle zorgverzekeraars een overeenkomst. Hierdoor zullen vrijwel in alle gevallen de kosten rechtstreeks bij de zorgverzekeraar worden ingediend. De patiënt/cliënt zal dus in principe geen nota thuis gestuurd krijgen.
 • Indien de patiënt/cliënt niet aanvullend verzekerd is, gelden de particuliere tarieven zoals deze vermeld zijn bij de tarieven en zoals deze gepresenteerd zijn in de wachtruimte van het Gezonde Huis.
 • Declaraties geschieden via nota, welke via overschrijving kunnen worden voldaan.
 • Sommige zorgverzekeringsmaatschappijen stellen een verwijzing van de huisarts of medisch specialist als voorwaarde bij behandelingen Oedeemtherapie. Bij twijfel raden wij u aan uw zorgverzekeringspolis te controleren.
 • Controleer altijd wanneer u een afspraak plant bij de (verbijzonderd) fysiotherapeut, hoeveel behandelingen u per jaar vergoed krijgt, en hoeveel behandelingen u dat kalenderjaar al gehad heeft. De therapeut kan uw zorgverzekeringsgegevens inzien, maar niet het aantal behandelingen dat al heeft plaatsgevonden.
 • De patiënt/ cliënt is zelf verantwoordelijk voor het aantal fysiotherapeutische, en of Oefentherapeutische behandelingen dat hij per jaar neemt.
 • Indien de zorgverzekering niet toereikend genoeg is voor het vergoeden van fysiotherapie en of Oefentherapie, dient de patiënt/cliënt zelf te zorgdragen voor de rekening. Deze zal dan aan de patiënt/cliënt persoonlijk per post worden verzonden en dient binnen 14 dagen voldaan te worden.
 • De therapeut zal in overleg met de patiënt/cliënt afspraken maken over het aantal uit te voeren behandelingen.
 • Bij het in gebreken blijven van betalingen, zullen er betalingsherinneringen worden verzonden. Deze gaan gepaard met extra administratiekosten vanaf 4 euro. Wanneer er na een drietal herinneringen niet tot een betalingsovereenkomst is gekomen, heeft Het Gezonde Huis het recht om de assistentie in te schakelen van een incassobureau, om de verschuldigde bedragen alsnog te innen. De kosten voor het incassobureau zijn voor de schuldbetaler.
 • Wanneer u niet aan uw financiële kunt voldoen, is het mogelijk een betalingsregeling te treffen met Het Gezonde Huis. Dit zal in overleg met de behandeld therapeut gebeuren. De therapeut en patiënt/cliënt zullen samen tot een overeenstemming komen.

Klachten:

Indien u niet tevreden bent of een klacht heeft over de bejegening door of over uw behandeling van uw Oefen- of Fysiotherapeut of een van de andere personeelsleden, kunt dit melden aan uw therapeut of praktijkeigenaar. Uw klacht zal worden behandeld conform de richtlijnen van de VvOCM (Vereniging voor Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck) en KNGF (Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie).

Waarneming:

Om er voor te zorgen dat uw behandelproces niet wordt onderbroken, nemen collega’s binnen Het Gezonde Huis voor elkaar waar tijdens vakantie-, studie- of ziekteverzuim. In overleg met de patiënt wordt de mogelijkheid geboden dat de behandeling door een andere collega/waarnemer wordt uitgevoerd.